Общи условия, политика за ползване на бисквитки и политика за личните данни

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

НА

WWW.ARBANASHKIHAN.COM

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите общи условия за ползване съставляват споразумение, което урежда отношенията между “НОВАКЕМ” ООД (Дружеството) в качеството му на администратор на уебсайта www.arbanashkihan.com (Сайта) и неговите крайни потребители.

“НОВАКЕМ” ООД е търговско дружество със седалище в гр. Велико Търново, България и адрес на управление на дейността: България, гр. Велико Търново, 5000, ж.к. “Промишлена зона”, ул. “Дълга лъка” № 2. Дружеството е вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 104677933 и се представлява заедно и поотделно от управителите Недко Христов и Катерина Христова.

Настоящото споразумение се прилага към информационните услуги и системи, достъпни през Сайта, чрез мобилни приложения – апликации, съкратени мобилни версии на сайта или приложенията, както и всяко друго приложение и услуга, които са или могат да бъдат свързани с това споразумение.

С факта на зареждане на Сайта от крайно устройство Потребителят изразява съгласието си да спазва настоящите Общи условия и всички неразделни части на споразумението.

II. ПОНЯТИЯ

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия за ползване, използваните термини ще имат следното значение:

1. “Администратор на лични данни“ означава лице, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.

2. „IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

3. “Бисквитки (cookies)” са малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Крайния потребител и дават възможност за възстановяване на информация за него, като идентифицират използваното крайно устройство и/или браузър.

4.„Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

6. „Интернет страница” е част от уеб сайт, която може да е съставна или обособена.

7. „Информационна система” или “Система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

8. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“).

9. „Непоискани търговски съобщения“ са търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя.

10. „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

11. “Потребител” или “Краен потребител” е всяко физическо лице, което ползва предоставяните през Сайта информационни услуги и ресурси и което действа извън рамките на своята търговска дейност, занаят или професия.

12. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

13. „Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

14. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

15. “Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

16. „Уебсайт” e обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.

17. „Уебсайтът www.arbanashkihan.com ” или “Сайтът” е уебсайт, собственост на Дружеството, посредством който на Крайните потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, предмет на настоящите Общи условия за ползване.

18. „Услуги” са услугите, предоставяни посредством Сайта .

19. “Физическо лице, което може да бъде идентифицирано” е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

III. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Дружеството предоставя на Потребителя чрез Сайта ползването на Услугите при добросъвестно, стриктно и осмислено спазване на правилата и изискванията на настоящите общи условия.

Потребителят се съгласява, че приема и се обвързва с настоящите Общи условия за ползване на Сайта със самия факт на зареждане на неговото съдържание в паметта на използваното крайно устройство.

Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно и/или друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до сайта.

Тъй като предоставяните Услуги са разнообразни и постоянно допълвани, модифицирани и развивани, с оглед тяхното подобряване и ефективност, то те и режимът на тяхното предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството.

IV. ФУНКЦИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА САЙТА

1. Териториален и персонален обхват на дейността

Сайтът и Услугите, предлагани чрез него не са ограничени в конкретни териториални граници.

Сайтът и Услугите, предлагани чрез него, са насочени приоритетно към Потребители от Европейския съюз.

Сайтът и Услугите, предлагани чрез него, могат да бъдат насочени и към Потребители от трети страни без наличие на какъвто и да било дискриминационен признак.

2. Цел на Сайта

Целта на Сайта се изразява в две главни направления:

Първо, да се информират Потребителите за дейността на дружеството във връзка с предлаганите от него висококачествени туристически услуги, за наличната хотелска база, местоположение и условия за ползване.

Второ, да се информират Потребителите за детайлите за контакт с Дружеството, в случай че се нуждаят от допълнителна информация, имат запитвания, коментари или препоръки, както и да получат информация за своите права и начина на упражняването им.

3. Сключване на споразумението

Споразумението между Потребителя и Дружеството поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен по-горе.

Споразумението се сключва на български език.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.

Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от Сайта и неговия администратор.

Страните се съгласяват, че изпращаните помежду им съобщения чрез електрона поща съставляват електронни изявления и че придружаващата ги информация съставляват идентифициране на Сайта, респективно Потребителя, като автор и титуляр на тези електронни изявления и е електронен подпис, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.

Настоящото споразумени има действие до преустановяване от Потребителя на ползването на Услугите, достъпни през Сайта.

Сайтът, неговите услуги и съдържание не са насочени към непълнолетни лица.

4. Права и задължения на потребителя

Потребителят има право на достъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез Сайта при спазване на изискванията за достъп, определени от Дружеството.

Потребителят има право на достъп до Потребителското съдържание, както и до всяко друго съдържание, публикувано в Сайта, единствено за лично ползване.

Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел.

Потребителят се задължава при използване на предоставяните Услуги:

1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване;

2. да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Сайта и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.

3. да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Сайта или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

4. да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

5. да не извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове, червеи или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа.

5. Ограничаване на отговорността на Дружеството

Дружеството предоставя Услугите чрез Сайта за ползване от Потребителя “както са” и “както са достъпни”.

Дружеството не гарантира или обещава конкретни резултати от ползването или от продължителна възможност за ползване на Услугите.

Дружеството не предоставя гаранции за това, че:

1. ползването на Услугите от потребителя ще бъде непрекъснато, навременно, подсигурено и сигурно или безгрешно;

2. евентуални дефекти в Услугите ще бъдат поправени;

3. предоставяните Услуги или услугите, върху които последните са изградени, ще бъдат свободни от вируси или други вредни компоненти;

При никакви обстоятелства Дружеството няма да бъде отговорно за каквато и да било загуба или повреда произлизащи от:

1. ползването на Услугите;

2. проблеми или техническо нефункциониране във връзка с ползването на Услугите;

3. материали, свалени чрез или във връзка с Услугите;

4. потребителско съдържание;

5. поведение на Потребители във връзка с Услугите, независимо дали в реално време (on line) или не (off line).

Дружеството не носи отговорност, ако потребителят не може да осъществи достъп до сайта, поради проблеми извън контрола на Сайта – софтуерен, хардуерен, проблем с връзката с Интернет или форс мажор.

Потребителят приема да носи отговорността за всички разходи по поддръжката, изправността или връзката на своята компютърна система или друго имущество, необходими за ползването на Услугите от Потребителя.

Дружеството си запазва правото за системна намеса в цялата функционалност на Сайта, включително, но не изчерпателно, за преустановяване на достъпа до него, при наличието на основателна причина за това.

6. Неустойки

До пълния обем, допустим от приложимото право, Дружеството няма да бъде отговорно за вреди, претърпени от Потребител, които са: 1. непреки; 2. последващи; 3. инцидентни; 4. наказателни, включително за вреди за пропуснати ползи, произлизащи от ползването или от невъзможност за ползването на Услугите.

Независимо от горното отговорността на Дружеството към Потребителя за каквото и да било действие или бездействие, свързано с и по повод ползването на Услугите, винаги ще бъде ограничено до неустойка в размер на 300 лева.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Дружеството има право и може едностранно, по всяко време и без предварително предупреждение да модифицира настоящите Общи условия.

Променените Общи условия за ползване на Сайта ще бъдат публикувани на Сайта по начин, гарантиращ възможността за неговото възпроизвеждане, както и записването (съхраняването) му от Потребителя на траен носител.

На сайта може да бъде публикуван архив на Общите условия за ползването му, съдържащ настоящите Общи условия и всички последващи промени, като възможността за тяхното възпроизвеждане и записване (съхраняване) от Потребител на траен носител ще бъде предоставена.

Всички изменения на настоящите Общи условия ще се прилагат занапред.

С всяко използване на Услугите и ресурсите на Сайта, включително и зареждането на Сайта в интернет, както и чрез натискане на електронна препратка в която и да е интернет страница от Сайта, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

Продължаването на ползването на Сайта след извършени промени на Общите условия за ползване потвърждава приемането на измененията, които валидно обвързват Потребителя.

Ако Потребител не е съгласен с общите условия за ползване на сайта, то той следва да не използва Сайта или която и да е от Услугите.

VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Настоящото споразумение влиза в сила незабавно от момента на неговото приемане от Потребителя и има действие до преустановяване ползването на услугите;

VII. СПОРОВЕ, КОМПЕТЕНТЕН СЪД И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Като основен принцип по изпълнението на това споразумение, страните възприемат взаимното разбиране и търпимите отстъпки. В този смисъл, страните се споразумяват да решават спорните въпроси, възникнали помежду им, в дух на добра воля и по пътя на преговорите.

Всеки спор, разногласие или иск, произтичащ от или свързан с изпълнението, съответно – неизпълнението на това споразумение, следва да се решава от страните чрез договаряне и с добрата воля на всяка една от тях.

При невъзможност за решаване на спорове, възникнали във връзка и по повод този договор, неговото изпълнение, съответно неизпълнение, страните се договарят да решават същите пред компетентния за това български съд, определен съобразно правилата на родовата подсъдност, съгласно действащото право на Република България.

В случай на частноправен спор с международен елемент съдът, който е компетентен да разгледа спора, следва да бъде определен по правилата на международното частно право.

Приложимото по настоящото споразумение право е това на Република България. В случай на частноправен спор с международен елемент, приложимото право следва да бъде определено по правилата на международното частно право.

Данни за контакти:

Наименование на Дружеството – администратор: “НОВАКЕМ” ООД;

Седалище: гр. Велико Търново, България;

Адрес на управление на дейността: България, Велико Търново, 5000, ж.к. “Промишлена зона”, ул. “Дълга лъка” № 2.

ЕИК: 104677933 от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Управляващи заедно и поотделно: Недко Христов и Катерина Христова

Имейл: office@novachem.bg

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ са приети и утвърдени от управителя на “НОВАКЕМ” ООД – Недко Христов и Катерина Христова на 25.05.2018 г.

Общите условия са съобразени с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

приел: Недко Христов и Катерина Христова

Дата на публикуване: 25.05.2018

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ”

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ и е неразделна част от ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта www.arbanashkihan.com (Сайта), администриран от “НОВАКЕМ” ООД (Дружеството).

Ние използваме бисквитки или други подобни инструменти на нашия сайт, за да подобрим неговото представяне. Настоящата политика обяснява как правим това.

1. Какво са “бисквитките”?

Бисквитките” са малки програми, които се инсталират на вашите крайни устройства, от които достъпвате сайта. Те могат да се използват по различни начини: например за анализ на трафик, за рекламни цели, за системни отчети по дейността на сайта и за възстановяване на информация за вашето потребление. С използването на термина “Бисквитки” назоваваме всички файлове и технологии, които събират информация по този начин.

Бисквитки могат също така да бъдат инсталирани от нашия сайт или от трети лица.

В използваните от нас и от трети “Бисквитки” не се съхранява информация (лични данни), която да позволява (директно) идентифицирането на Потребителя като физическо лице.

2. Какви видове бисквитки ползваме и за какво?

Вид “Бисквитка”

Функционалност

Наименование на бисквитката

Функционални бисквитки”

1. Запаметява езиковите предпочитания за четене на страница от Сайта

2. Адаптира размерa на екрана при визуализация на сайта върху устройството на потребителя

1. Lang (_ici_visitor_lang_js)

2. wsize

Аналитични бисквитки” и бисквитки на трети лица

1. За получаване на информация как се използва нашия сайт

2. За откриване какво работи добре и какво може да бъде подобрено в нашата информационна система.

3. Може да се събира и следната информация:

а) IP адрес

б) вид използван браузър

в) настройки на език

1. Google analytics

_ga

-gid

Временни/сесийни

Session cookies

1. Относно потребител в сайта и неговите данни за текущата сесия

2. Запаметява езиковите настройки за сесията на потребителя.

1. PHPSESSID

2._ici_current_language

3. Какви са вашите възможности за избор?

Всички съвременни браузъри позволяват (повече или по-малко) да променяте настройките за бисквитки. За да научите повече за бисквитките и как да ги управлявате, можете да посетите www.allaboutcookies.org. Бихте могли да разгледате настройките на предпочитания от вас браузър, както и раздела за помощ там.

Изтриването на “Бисквитки” от страна на Потребителя може да доведе до пълна или частична невъзможност на Потребителя да достъпи до сайта и/или услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от него при предишни посещения в Сайта настройки и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което ние не носим отговорност.

Ако искате да разберете повече за рекламните бисквитки или искате да научите как да се откажете от персонализираната реклама, можете да посетите www.youronlinechoices.com или www.youradchoices.com

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ е приета и утвърдена от управителя на “НОВАКЕМ” ООД – Недко Христов и Катерина Христова на 25.05.2018 г.

Политиката е съобразена с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

изготвил,утвърдил и приел: Недко Христов и Катерина Христова

Дата на публикуване: 25.05.2018

 

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ и е неразделна част от ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта www.arbanashkihan.com (Сайта), администриран от “НОВАКЕМ” ООД (Дружеството).

Тук се посочва начинът, по който ние събираме и обработваме лични дани на крайни потребители. Описани са и начините, по които можете да се свържете с нас, ако имате нужда от това.

I. Каква информация се събира от Сайта?

Когато използвате услугите на Сайта той се нуждае от определена информация за вас, с която може да бъдете идентифицирани пряко или непряко.

1. Информация, която Потребителят предоставя доброволно:

а) В случаите, когато за определена услуга на сайта се налага, ние можем да искаме от вас следните категории лични данни:

1) вашите лични имена

2) валиден имейл адрес

3) телефон

4) физически адрес за кореспонденция

5) възможни предпочитания

6) допълнителни данни, които потребителят сам въвежда за себе си

2. Информация, която Сайтът събира от Потребителя

а) За изпълнението на определи функционалности на нашия сайт и услугите, до които имате достъп през него, ние събираме информация за вас от вашия компютър автоматично. Например: IP адрес, използван от вас браузър, предпочитани настройки на език, вид устройство. В допълнение може да се събират данни и за броя кликове, които правите докато разглеждате сайта или кои страници от нашия сайт сте разгледали.

б) Понякога може да получаваме информация за вас от наши партньори и/или социални мрежи:

Ако искате да се свържете с нас по канали, различни от тези предоставени през сайта (Например социални мрежи) ние събираме данни от къде сте достъпили сайта. Ние не събираме вашата публично достъпната информация.

3. Лични данни на деца. Как се отнасяме към тях?

Услугите на сайта не са насочени към лица под 18 годишна възраст. Дружеството не цели и не желае да събира лични данни на деца във връзка с услугите, предоставяни през сайта.

Ако все пак Дружеството получи информация за непълнолетно лице във връзка с услугите на Сайта, ние няма да я обработваме и ще я изтрием, освен ако нормативен акт не задължава Дружеството да обработва тези данни по установен начин.

II. От кого се събира информация?

Във връзка с посочените по-долу цели, Сайтът събира информация от своите крайни потребители – субекти на данни.

III. Как се събира информацията?

Личната информация, която се обработва през сайта, може да се събира по следните начини, заедно и поотделно:

1. Предоставена лично и доброволно от потребителя;

2. Събрана автоматично от и през сайта

3. чрез “Бисквитки” за оптимизиране на неговото представяне и анализ.

Ако желаете да научите повече за тези технологии, за това как те действат и как ние ги използваме, моля моля посетете нашата ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.

IV. Защо се събират и обработват данни, и на какво правно основание?

Дружеството използва описаната по-горе информация за различни цели, въз основа на съответните правни основания, а именно:

Категория данни

Цел на обработването

Правно основание съгласно Регламент за защитата на общите данни (GDPR)

1. Лични имена

2. Телефон и/или имейл адрес

3. Форма на контакт

4. Предпочитания

1. За предоставяне на услуги и сключване на договори, включително в период на преддоговорни отношения

2. За обслужване на клиенти

Чл. 6, ал.1 б) – обработването е необходимо за изпълнението на договор

1. IP адрес

2. Използван браузър

3. Езикови настройки

1. За обслужване на крайни клиенти и предоставяне на пълната функционалност на Сайта

1. Чл. 6, ал.1 б) – обработването е необходимо за изпълнението на договор

1. Лични имена

2. Имейл адрес

За дейности по информиране, продажби и промотиране

1. Чл. 6, ал. 1 е) – легитимен интерес

2. Чл. 6, ал. 1 а) – съгласие

1. Лични имена

2. Телефон и/или имейл

3.Физически адрес за кореспонденция

Официални, законови и/или системни предупреждения, юридически цели

1. чл. 6, ал. 1 в) – за спазването на законово задължение, приложимо спрямо администратора на лични данни

Аналитични данни

Подобряване на предоставяните от сайта услуги и статистика

1. Чл. 6, ал. 1 е) – легитимен интерес

V. Период на съхранение на личните данни

Събраната потребителска се пази на твърдата памет на сървъри на дружеството, а след изтичане на съответния период за съхранение се изтрива. Налице са и следните изключения:

Категории данни

Начин на събиране

Цел за ползването

Срок на съхранение

1. Лични имена

2. Имей адрес

3. Телефонен номер

4. Предпозитания

През раздела на сайта за запитвания и резервации

1. За предоставяне на услуги и сключване на договори, включително в период на преддоговорни отношения

2. За обслужване на клиенти

До 2 години след предоставянето на услугата или до 1 година, след направено запитване, след което не е последвало предоставяне на услуга.

Счетоводни данни

След извършени плащания по банков път и/или в брой

За спазването на законово задължение, приложимо спрямо администратора на лични данни

Съгласно нормативно определения срок за Р България – 10 г.

VI. Мерки за гарантиране на законосъобразно и добросъвестно обработване. Какви мерки сме предприели за опазване на вашите данни?

В съответствие с Европейското законодателство Дружеството поддържа подходящи и необходими технически и организационни мерки защитата на данните на потребителите, включително и за предотвратяване на неупълномощен достъп до тях и/или до тяхното неправилно използване.

Дружеството използва бизнес системи, процедури и информационни технологии, с които адекватно защитаваме вашите лични данни и осигуряване тяхната безопасност.

Единствено оторизиран персонал има достъп до личните данни в нашите информационни системи.

VII. Как гарантираме сигурността?

Събраните данни от потребителите на Сайта са систематизирани в регистри, които са обект на криптографска защита. Самите регистри с данни са разположени върху твърдата памет на компютърни системи с ограничен технически и физически достъп, само от квалифициран и обучен персонал.

VIII. С кого споделяме вашата информация?

Дружеството не споделя лични данни на потребителите на Сайта.

Въпреки това, възможно е в определени ситуации да споделим вашата лична информация с трети лица в следните случаи:

Субект на споделяне

Описание

Основание съгласно Общ Регламент относно защитата на данните (GDPR)

Счетоводство и контрол

За изпълнение на задължения по счетоводен закон или утвърдени международни счетоводни стандарти.

Чл. 6, ал 1, т. “в”

Специален орган на власт – админситративен, съдебен и/или орган на изпълнителната власт

1.При необходимост и задължение за разкриване на търговска тайна;

2. Във връзка с разрешаване на правни спорове пред компетентен съд и/или арбитраж;

3. споделяне на информация с правоохранителни органи и финансови институции, когото това се налага от закон или е крайно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами.

Чл. 6, ал 1, т. “в”

Трети лица обработващи лични данни, които извършват второстепенна услуга, по повод и въз връзка с изпълнението на договор между Дружеството и Потребителя.

Например: 1. Туроператори, които предоставят услуги във връзка с настаняването на крайните потребители в обектите на дружеството; 2. Куриери; 3. доставчици на методи за плащане и други финансови институции.

1. Когато естеството на предоставената от сайта услуга изисква това;

2. Когато е крайно необходимо за изпълнение на сключения помежду ни договор.

Чл. 6, ал 1, т. “б”

IX. Права на Потребителите във връзка с личните данни

По-долу представяме правата на всеки краен потребител – субект на данни, гарантирани от Европейското законодателство за защита на личните данни:

Вид право

Описание

Релевантност към Сайта

Право на информация

При предоставяне на своите лични данни или преди те да бъдат събрани от администратора за обработване Потребителят има право да бъде информирани относно следните основни обстоятелства: 1. Кой е администраторът; 2. Какви са целите на обработването; 3. Какво е правното основание и/или законови интереси; 4. Кой може да получи данните; 5. Какъв е срокът за тяхното съхранение; 6. Какви са правата на потребителите; 7. Извършва ли се автоматично вземане на решение, включително профилиране.

Да

Право на достъп

Потребителят има право на достъп до своите лични данни, която Сайтът обработва. Това включа данните от “Право на информация”, както и източникът на лични данни, и категориите данни, които се обработват. Когато личните данни не се събират директно от Потребителя, последният следва да поучи и информация относно начина на събиране, вида обработване, наличното правно основание.

Да

Право на коригиране

Потребителят има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточни лични данни, свързани с потребителя – субект на лични данни.

Да

Право на изтриване

Потребителят има право да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне.

Да

Право “да бъдеш забравен”

Когато администраторът е направил личните данни обществено достояние и е задължен да ги изтрие, то той следва да предприеме разумни стъпки, за да уведоми останалите администратори, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.

Не

Право на ограничаване на обработването на лични данни

Потребителят има право да поиска от администратора ограничаване на обработване при наличие на поне една от следните хипотези: 1. Точността на данните е оспорена от потребителя; 2. Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае тяхното изтриване; 3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за упражняването или защитата на свои правни претенции; 4. Потребителят е възразил срещу обработването на данните и се очаква приключване на проверката от администратора.

В срока на ограничение на обработването, данните могат да продължат да бъдат съхранявани от администратора.

Не

Право на пренос на данни

Потребителят има право да получи от администратора личните данни, които го засягат и които Потребителят е предоставил на администратора, ако: 1. Обработването се извършва по автоматизиран начин; и 2. Обработването се основава на съгласие или в изпълнение на договорно задължение.

Това право включва и задължението на администратора да прехвърли на друг администратор указаните от Потребителя лични данни.

Да

Право на възражение срещу обработка на лични данни

Потребителят има право да възрази срещу обработката на неговата лична информация, която е предоставена на администратора въз връзка с изпълнение на задача от обществен интерес, необходима е за целите на легитимните интереси на администратора, извършва се профилиране или директен маркетинг.

При упражняване на това право личните данни на потребителя може да бъдат изтрити от устройствата на администратора.

Не

Право да не бъде обект на обработка, включително при профилиране

Потребителят има правото да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране.

Не

Право да бъде подадена жалба

Потребителят има право да подаде жалба до надзорен орган (Комисия за защита на личните данни), ако счита, че обработването на лични данни, които се отнасят до него, нарушава разпоредбите Общия регламент относно защитата на данните.

Субектът на данни може да упражни това право в държавата членка на своето обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемо нарушение.

Да

Ако искате да научите повече за предоставените ви права, за начина на тяхното упражняване и процедурите за това, можете са посетите информационният уебсайт на Европейския надзорен орган за защита на личните данни или на надзорния орган за Р България – Комисия за защита на личните данни.

X. Как можете да упражните правата си?

Потребителят може винаги и по всяко време да упражни своите права. За да можем да бъдем максимално полезни в този процес, е необходимо да ни изпратите запитване по стандартна поща или по имейл на посочените по долу адреси.

За улеснение, можете да използвате нашата стандартна форма на запитване, приложена в Приложение №1 по-долу.

XI. Кой е отговорен за обработването на личните данни?

Във връзка с обработването на лични данни през Сайта, Дружеството действа в качеството си на администратор на лични данни и администратор на Сайта.

Данни за контакт с администратора на данни

Наименование

НОВАКЕМ” ООД

Адрес на управление

България, Велико Търново, 5000, ж.к. “Промишлена зона”, ул. “Дълга лъка” № 2

Единен идентификационен код (ЕИК)

104677933

Управители заедно и поотделно

Недко Христов и Катерина Христова

Имейл адрес

office@novachem.bg и kostadinov@synthesia.bg

Данни за контакт с надзорния орган във връзка със защитата на личните данни

Наименование

Комисия за защита на личните данни

адрес

България, София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лачаров” №2

имейл

kzld@cpdp.bg

Телефон за контакт

+ 359 2 9153518

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата политика за лични данни, можете да изпратете запитване на чрез писмо по поща или по имейл на следния електронен адрес: kostadinov@synthesia.bg .

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ е приета и утвърдена от управителя на “НОВАКЕМ” ООД – Недко Христов и Катерина Христова на 25.052018 г.

Политиката е съобразена с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

изготвил/утвърдил и приел: Недко Христов и/или Катерина Христова

Дата на публикуване: 25.05.2018

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към Политика за личните данни на www.arbanashkihan.com

СТАНДАРТНА ФОРМА ЗА ЗАПИТВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

към уебсайт www.arbanashkihan.com

1

ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1.1.

Име:

1.2

Фамилия:

1.3

Имейл адрес:

1.4

Предпочитана форма на комуникация:

(моб.)Телефон
Физически адрес
Друго

* Необходимо е попълване на поне едно поле с цел верификация на самоличността при обработването на заявлението.

1.5

Вид потребител:

ДА

НЕ

Клиент на хотел
Потребител на сайт
Служител
Кандидат за работа
Друг:

2.

ВИД ЗАПИТВАНЕ

ДА

НЕ

2.1.

Искане за достъп до лична информация

2.2.

Искане за коригиране на лични данни

2.3.

Искане за изтриване на лични данни

3.4.

Искане за пренос на данни към друг администратор

3.5.

Подаване на оплакване или жалба

3.6.

Друго:

3.

ОПИСАНИЕ ЗА ЗАПИТВАНЕТО
Дата Подпис на Потребителя